mail_outline

Пишете ни:

office@reflex-m.com

Общи условия

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “РЕФЛЕКС – М” ООД, ЕИК 202117837 и Посетителите на уеб-сайта https://reflex-m.com (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Чл. 2. (1) Информация относно “РЕФЛЕКС – М” ООД

Наименование: “РЕФЛЕКС – М” ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Чаталджа 20, партер, офис 1

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Чаталджа 20, партер, офис 1; e-mail: office@reflex-m.com ; тел: 02 850 55 88

„РЕФЛЕКС – М ” ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни.

III. Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, № 4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на “РЕФЛЕКС – М” ООД , както и достъп до публикуваните материали на
www.reflex-m.com

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на “РЕФЛЕКС – М” ООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на “РЕФЛЕКС – М” ООД.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на “РЕФЛЕКС – М” ООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. “РЕФЛЕКС – М” ООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

V. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 6. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

Чл. 7. (2) “РЕФЛЕКС – М” ООД не носи отговорност за вреди и материални щети, настъпили вследствие на дейността на хигиенистите. Всички рекламации относно дейността на хигиенистите се отправят директно към тях.

Чл. 8. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Чл. 9. (1) Рекламацията се подава на посочения от “РЕФЛЕКС – М” ООД телефон или писмено, чрез посочения имейл, по поща подадена до адреса на дружеството.

(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и имейл за контакт.

(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
– касова бележка или фактура;
– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
-други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

VI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 10. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

VII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 11. (1) РЕФЛЕКС – М ООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни,обявена на сайта.

(2) РЕФЛЕКС – М ООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 12. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от “РЕФЛЕКС – М” ООД по всяко време, като “РЕФЛЕКС – М” ООД своевременно публикува на Сайта – www.reflex-m.com изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта – www.reflex-m.com от момента на обявяването им от “РЕФЛЕКС – М” ООД .

IX. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 13. (1) “РЕФЛЕКС – М” ООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(2) “РЕФЛЕКС – М” ООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 15. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.03.2018г.

phone